Algemene voorwaarden | Toerisme in Occitanië

Toerisme in Occitanië: vakantie in Zuid-Frankrijk

Menu

Website gepubliceerd door:

Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie
CS 79507
34960 MONTPELLIER CEDEX 2 - FRANCE
Tel. (centrale): +33 (0) 4 30 63 84 20

De uitgever zal alle wetten respecteren betreffende de publicatie en het beheer van een website.

Website ontworpen en gehost door:

Faire-Savoir
Parc Horizon de la Haute Borne
2/6 avenue de l'Horizon - Bâtiment 4 - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ (Frankrijk)

contact@faire-savoir.com    www.faire-savoir.com

Toegang tot de website

De toegang tot url www.tourisme-occitanie.com is gratis. De kosten voor toegang en gebruik van het communicatienetwerk zijn voor de websitegebruiker, volgens de bepalingen vastgesteld door zijn internetproviders en telecomaanbieders.

U wordt eraan herinnerd dat het illegaal inbreken in computers of computernetwerken door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen met als doel de werking van dit computersysteem te blokkeren of te wijzigen, of om gegevens te wijzigen of te besmetten, overtredingen zijn van de wet die bestraft zullen worden.

De gebruiker van de website www.tourisme-occitanie.com erkent te beschikken over de benodigde bevoegdheid en middelen voor toegang, en gebruik van deze website.

De gebruikers van de website zijn geacht de bepalingen betreffende de Wet Bescherming Persoonsgegevens te respecteren; overtredingen van deze wet zullen bestraft worden.

Zo zullen ze onder andere de persoonsgegevens waartoe ze toegang hebben niet verzamelen of misbruiken, en in het algemeen geen acties ondernemen die schadelijke gevolgen kunnen hebben op het privé-leven of reputatie van deze personen.

Inhoud van de website

Het Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie doet alles wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat de op deze website verspreide informatie juist is, en bijgewerkt zal worden; zij behoudt zich het recht om op ieder moment, en onaangekondigd de inhoud of de presentatie van deze website te wijzigen. Hij kan niettemin niet de volledigheid hiervan garanderen.

Het Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie kan niet aansprakelijk gesteld worden bij fouten of omissies in de inhoud van deze pagina's, zelfs in geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst. Deze website is niet contractueel. De informatie wordt ter indicatie gegeven, en het is aangeraden deze na te gaan.

Om deze redenen kan het Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van directe of indirecte schade, ongeacht de aard.

Het Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor besluiten die genomen worden op basis van informatie verspreid op deze website, noch het gebruik dat hiervan gemaakt kan worden door derden, en kan in het bijzonder niet aansprakelijk gesteld worden voor de overdracht van vertrouwelijke informatie op internet.

Het Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elementen die hij niet beheerst, en de schade die dit zou kunnen veroorzaken aan de technische omgeving van een gebruiker (computer, software, netwerkuitrusting, modems, telefoons...) of aan het materiaal dat gebruikt om de verbinding naar de website tot stand te brengen.

Ieder persoon die gebruik wil maken van de op de website gepresenteerde diensten, moet contact opnemen met het Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie om te informeren of de betreffende dienst beschikbaar is, en welke contractuele voorwaarden en tarieven van toepassing zijn.

Wij danken bij voorbaat de gebruikers van deze website voor het melden van eventuele omissies, fouten of correcties, door een e-mail te sturen naar de webmaster van de website webmestre@crtoccitanie.fr.

Auteursrechten en reproductierechten

Deze hele website valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake het auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van afbeeldingen en foto's.

De reproductie van een geheel of een gedeelte van de website op een drager, ongeacht het type, is formeel verboden, behalve nadrukkelijke toestemming van de website-manager.

De reproductie van teksten op papier is toegestaan, behoudens het respecteren van de 3 volgende voorwaarden:

  • gratis verspreiding;
  • dat de gereproduceerde documenten geen enkele wijziging of herziening hebben ondergaan;
  • de duidelijke en leesbare vermelding van de bron, zoals volgt: "Document van website www.tourisme-occitanie.com". De reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt.

Voor ieder ander gebruik wordt u verzocht contact met ons op te nemen via de rubriek Contact in de footer.

In overeenstemming met de Franse intellectueel eigendomsrecht, blijven de afbeeldingen en foto's eigendom van hun auteurs. De reproductie van deze afbeeldingen en foto's is verboden zonder voorafgaande toestemming.

Eigendom

De algemene structuur, alsmede het software, teksten, statische of bewegende beelden, geluid, vakkennis, tekeningen, grafische- en alle andere elementen van de website www.tourisme-occitanie.com mogen alléén gebruikt worden door het Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie.

Iedere geheel of gedeeltelijke weergave van deze website, ongeacht de wijze waarop, zonder nadrukkelijke toestemming van het Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie, is verboden, en zal beschouwd worden als vervalsing, dat strafbaar is op grond van artikelen L335-2 en opvolgend van het Franse intellectueel eigendomsrecht.

Persoonsgegevens

De verstuurde informatie is bestemd voor Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie, die uw verzoek voor informatie zal behandelen.

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering, en kunt bezwaar maken op de overdraagbaarheid van de uw betreffende persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in wet nr.78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd) betreffende informatica, bestanden en bescherming persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, moet u zich richten tot de beheerder van deze website:

Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie
15 rue Rivals - CS 78543
31685 TOULOUSE CEDEX 6
Tel : +33 (0) 5 61 13 55 55
information@crtoccitanie.fr

Cookies

Bij een bezoek aan www.tourisme-occitanie.com kan er één of meerdere cookies geïnstalleerd worden op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein tekstbestandje die de gebruiker niet kan identificeren, maar zijn surfgedrag kan registreren op een website van een computer.

De op deze manier verkregen gegevens hebben als doel het toekomstig gebruik van de website te vergemakkelijken, en het mogelijk te maken geanonimiseerde metingen te verrichten (via Xiti of Google Analytics).

Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten op de website niet toegankelijk zijn. De gebruiker kan niettemin zijn browser zo instellen dat de registratie en verwerking van persoonsgegevens voorkomen wordt.

Hyperlinks

De website www.tourisme-occitanie.com biedt links naar andere websites. Deze websites, waarvan de adressen regelmatig gecontroleerd worden, maken geen deel uit van de website www.tourisme-occitanie.com

Het team van Regionaal comité voor Toerisme Occitanie heeft geen controle over de inhoud hiervan, en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die hier gepresenteerd wordt.

Dienovereenkomstig vallen de hyperlinks naar andere websites vanaf www.tourisme-occitanie.com in geen geval onder de verantwoordelijkheid van het Regionaal comité voor Toerisme Occitanie.

Daarbij kan het Regionaal comité voor Toerisme Occitanie niet aansprakelijk gesteld worden voor de hyperlinks naar deze website, en het aanmaken van hyperteksten naar url www.tourisme-occitanie.com is onderworpen aan voorafgaande toestemming van het Regionaal comité voor Toerisme Occitanie.

Briefgeheim

U wordt er op gewezen dat het briefgeheim, zoals vastgelegd in de Nederlandse grondwet tot op heden niet voor digitale communicatie geldt, en dus niet gewaarborgd is; de internetgebruiker heeft daarom zelf de verantwoordelijkheid om de noodzakelijke maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen inbraak, en eventuele virussen die op internet rondgaan.

Betreffende de informatie met betrekking tot het verzenden van e-mails, wijzen wij erop dat de e-mails bewaard worden op een elektronische gegevensdrager tot dat het Regionaal comité voor Toerisme Occitanie antwoord gegeven heeft.

Toepasbaar recht:

Het gebruik van deze website valt onder het Franse recht, met uitzondering van ieder andere wetgeving.